Skip to Main content
Home > Members > Important Information About Hurricane Michael

Important Information About Hurricane Michael

October 22 – Disaster grace period update
The Agency is extending the “disaster grace period” for Hurricane Michael from October 22 through November 9, 2018 for the following twelve counties that the Federal Emergency Management Agency (FEMA) has designated as a major disaster area: Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla, and Washington.

Members in these counties can continue to receive inpatient and outpatient services without prior authorization, regard for service limitations, or whether the member has temporarily relocated to another region or state. Providers can check the Hurricane Michael Emergent Claims Processing page for specific details.

The state of emergency and 30-day emergency prescription refills continue in all 35 counties listed below.

October 8 — Hurricane Michael update

Important information about Hurricane Michael

Effective October 8, 2018, Governor Rick Scott has declared a state of emergency in 35 Florida counties due to the potential impact of Hurricane Michael. At this point in time, this includes Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Holmes, Washington, Bay, Jackson, Calhoun, Gulf, Gadsden, Liberty, Franklin, Leon, Wakulla, Jefferson, Madison, Taylor, Hamilton, Suwannee, Lafayette, Dixie, Columbia, Gilchrist, Levy, Citrus, Bradford, Pasco, Hernando, Pinellas, Hillsborough, Manatee, Alachua, Union and Baker counties.

This means that members in these 35 counties may refill their regular prescriptions earlier than usual to ensure a sufficient supply. Members may receive up to a 30-day emergency prescription refill of maintenance medication until December 7, 2018.

If you’re a member, please visit your pharmacy to receive up to a 30-day emergency prescription refill if needed. If you have any questions, please contact Member Services at 1-855-355-9800 (TDD/TTY 1-855-358-5856).

If you’re a provider, we thank you for serving our members every day. If you have any questions regarding the state of emergency or prior authorizations, please call Provider Services at 1-800-617-5727.


22 oktòb – Dènye enfòmasyon sou peryòd gras yo bay pou katastwòf la

Ajans la pwolonje "peryòd gras pou katastwòf" la yo bay poutèt siklòn Michael la. Olye l fini nan 22 oktòb, li pral fini nan 9 novanm 2018 pou douz konte Ajans federal pou jesyon ijans yo (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te deziyen kòm gwo zòn katastwòf: Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla ak Washington.

Nan konte sa yo, manm yo ka kontinye resevwa sèvis antanke pasyan ki entène ak sèvis antanke pasyan ki pa entène san yo pa bezwen yon otorizasyon alavans, kèlkeswa limit yo bay pou sèvis yo, menm si manm nan te deplase al nan yon lòt rejyon oswa nan yon lòt eta pou yon ti tan. Pwofesyonèl sante yo ka konsilte paj Tretman demann ijans pou siklòn Michael la pou jwenn plis enfòmasyon.

Eta ijans lan ak posiblite pou manm yo jwenn yon rezèv medikaman sou preskripsyon pou 30 jou ap toujou anvigè nan 35 konte ki site anba yo.

8 oktòb — Dènye enfòmasyon sou siklòn Michael

Enfòmasyon ki enpòtan sou siklòn Michael

Apati 08 oktòb 2018, gouvènè Rick Scott deklare yon eta ijans nan 35 konte Florid akoz posiblite pou siklòn Michael lakòz gwo dega. Pou kounye a, konte sa yo se Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Holmes, Washington, Bay, Jackson, Calhoun, Gulf, Gadsden, Liberty, Franklin, Leon, Wakulla, Jefferson, Madison, Taylor, Hamilton, Suwannee, Lafayette, Dixie, Columbia, Gilchrist, Levy, Citrus, Bradford, Pasco, Hernando, Pinellas, Hillsborough, Manatee, Alachua, Union ak Baker.

Sa vle di, nan 35 konte sa yo, manm yo ka al chèche medikaman sou preskripsyon yo pi bonè pase sa ki nòmal pou yo ka gen ase. Manm yo ka resevwa ase medikaman sou preskripsyon pou yon maksimòm 30 jou pou medikaman mentnans yo jouk 7 desanm.

Si w se manm, tanpri al nan famasi w la pou resevwa ase medikamans sou preskripsyon pou yon maksimòm 30 jou. Si w gen kesyon, tanpri rele ekip sèvis pou manm yo nan 1-855-355-9800 (nimewo TDD/TTY pou moun ki pa tande byen yo se 1-855-358-5856).

Si w se yon pwofesyonèl sante, ou di w mèsi pou sèvis ou bay manm nou yo chak jou. Si w gen kesyon konsènan eta ijans lan oswa konsènan otorizasyon alavans yo, tanpri rele ekip sèvis pou pwofesyonèl sante yo nan 1-855-617-5727.