Skip to Main content

Patisipan yo

Planifye mamogram ànyèl ou a jodi a. Deteksyon bonè kapab fè yon diferans!

Mamogram ànyèl yo kapab detekte kansè bonè, pou tretman an kapab kòmanse anvan maladi a simaye. Si ou se yon patisipan nan Prestige Health Choice ki gen laj ant 50 ak 74 an, ou kapab genyen yon kat kado $10 nan kad Pwogram Konpòtman ki Bon pou Lasante yo senpleman poutèt ou fè mamogram ou a. Rele founisè swen primè w lan (PCP) oswa doktè pou fanm ou an jodi a. Ou pa bezwen otorizasyon preyalab.

Nou ofri patisipan yo mamogram pou depistaj gratis.

Si ou bezwen nou ede w planifye mamogram ou an, rele Ekip Entèvansyon Rapid ak Sansibilizasyon an nan 1-855-371-8072 (TDD/TTY 1-855-358-5856), 24 è sou 24, sèt jou sou sèt.


Prestige Health Choice peye pou vaksen granmoun

Si w an danje, Prestige Health Choice vle pou w vaksine. Ou p ap peye anyen pou pran vaksen zona oswa nemoni pou granmoun lè se yon founisè nan rezo a ki ba ou li.

Se youn nan mezi swen prevansyon ki pi efikas ou kapab pran. Si ou gen laj omwen 21 nan, tanpri pale avèk PCP w lan pou wè si vaksen sa yo rekòmande pou ou.


N ap pran devan nan swen bon kalite

Prestige Health Choice kontan genyen w kòm patisipan. Nou vle ba ou yon plan swen sante ki fasil pou itilize ak konprann. Seksyon sa a nan sit nou an se pou patisipan nou yo sèlman.

Si w rete nan youn nan zòn ki annapre yo:

Rejyon 9: Konte Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach, oswa St. Lucie

Rejyon 11: Konte Miami-Dade oswa Monroe

Si w rete nan youn nan zòn ki annapre yo:

Rejyon 2: Konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, Taylor, Wakulla, oswa Washington

Rejyon 3: Konte Alachua, Bradford, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Putnam, Sumter, Suwannee, oswa Union

Rejyon 5: Konte Pasco oswa Pinellas

Rejyon 6: Konte Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee, oswa Polk

Rejyon 7: Konte Brevard, Orange, Osceola, oswa Seminole

Rejyon 8: Konte Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Lee, oswa Sarasota

Konekte sou pòtay patisipan an pou wè yon istorik swen ou resevwa yo, benefis ou, ak plis bagay toujou

Sèvi avèk navigasyon an agòch ou pou ede w jwenn sa w bezwen an. Si w bezwen èd oswa si ou gen kesyon, rele Sèvis pou Patisipan yo nan Prestige Health Choice nan 1-855-355-9800.

Konfidansyalite w enpòtan pou nou. Tanpri li oswa enprime yon kopi Avi sou Pratik Konfidansyalite yo (PDF).