Skip to Main content

Pou Kòmanse


Si ou poko patisipan

  • Kisa yo rele Medicaid?
    • Medicaid se yon pwogram asistans medikal ki ofri swen sante pou fanmi ak moun ki gen revni ba.  Medicaid ede granmoun aje ak moun ki andikape tou avèk kou swen nan mezon sante ak lòt depans medikal ak pou swen alontèm.
  •  Kijan mwen kapab wè si mwen kalifye pou Medicaid?

Kijan pou w enskri

Medicaid

  • Lè ou kalifye pou Medicaid, ou dwe chwazi yon plan sante. Depatman Timoun ak Fanmi an nan Florida (DCF) deside kiyès ki kalifye pou Medicaid.

Prestige Health Choice

Si w chwazi Prestige Health Choice kòm plan sante: