Skip to Main content

Sante Konpòtman

Patisipan yo dwe toujou santi yo lepli byen posib.

Gen moman kote ou gen dwa bezwen pale avèk yon konseye. Èske ou gen kèlkeswa nan santiman oswa pwoblèm ki pi ba yo? 

 • Toujou santi w tris.
 • Pa vle fè bagay ou te konn renmen yo
 • Santi w pa vo anyen, dezespere, oswa an detrès
 • Gen pwoblèm dòmi.
 • Pa sou manje
 • Wè w ap pèdi oswa w ap pran pwa epi ou pa konn poukisa
 • Gen difikilte konsantre.
 • Santi w akaryat toutan
 • Gen doulè konstan tankou maltèt, malvant, ak maldo.
 • Gen pwoblèm alkòl oswa dwòg
 • Bagay yo lakay ou avèk pitit ou oswa konjwen w ap trakase w

Nou kouvri anpil diferan tip sèvis sante konpòtman ki kapab ede avèk pwoblèm ou gen dwa ap konfwonte yo. Ou kapab rele yon founisè sante konpòtman pou pran randevou. Pou nou ede w jwenn yon founisè sante konpòtman ou kapab:

Gen yon moun la pou ede w 24 sou 24, 7 jou sou 7.

Ou pa bezwen referans nan men PCP w lan pou sèvis sante konpòtman.

Si w ap reflechi sou fè tèt ou oswa yon lòt moun mal, rele 911. Ou kapab ale tou nan sal dijans oswa nan sant estabilizasyon kriz ki pi pre w lan, menm si ou pa nan zòn sèvis nou an. Lè ou yon kote san danje, rele PCP w lan si ou kapab. Fè suivi avèk founisè w lan  disi 24-48 èdtan. Si w resevwa swen dijans andeyò zòn sèvis la, n ap fè aranjman pou transfere w nan yon lopital oswa kot yon founisè ki nan rezo plan nou an lè ou fin estabilize.

Lòt enfòmasyon sou sante konpòtman

Gen dwa gen limitasyon, kopeman, ak restriksyon.