Skip to Main content

Nimewo Telefòn Enpòtan

depatman telefòn
Sèvis pou Patisipan nan Prestige 1-855-355-9800
Moun ki Soud/Pa Tande Byen 1-855-358-5856
Ekip Entèvansyon Rapid ak Sansibilizasyon Prestige la 1-855-371-8072
Liy Enfimye/è 24 sou 24 la 1-855-398-5615
Sèvis pou Patisipan nan Famasi 1-855-371-3963
Griyèf ak Apèl Prestige 1-855-371-8078
Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) 1-866-762-2237
Administrasyon Sekirite Sosyal (Social Security Administration) 1-800-772-1213
F Liy FL Medicaid la pou Konsomatè yo Pote Plent 1-888-419-3456
Sèvis enskripsyon/opsyon Medicaid 1-877-711-3662 / TTY 1-800 653-9803
Founisè swen je 1-855-371-3961
Founisè sante konpòtman 1-855-371-3967
Founisè swen dantè 1-855-371-3962
Founisè swen oditif 1-800-731-3277
Pwogram Healthy Start la 1-800-451-BABY
Pwogram manje ak nitrisyon Women, Infants and Children nan (WIC) 1-800-342-3556
Liy Asistans Telefonik Florida Coalition Against Domestic Violence la 1-800-500-1119 / TTY 1-800-621-4202
Tobacco Free Florida Quitline 1-877-U-CAN-NOW (1-877-822-6669) TTY/TDD 1-877-777-6534