Benefis

Patisipan yo nan AmeriHealth Caritas Florida jwi anpil benefis sante. Pami benefis sa yo gen benefis medikal, benefis medikaman, ak benefis swen je. Ou gen kouvèti tou pou sèvis sante konpòtman.

Sèvi avèk lyen ki pi ba yo pou jwenn enfòmasyon detaye sou benefis ou yo. Sa gen ladan sa ki kouvri ak sa w jwenn pou chak benefis ak sèvis.

Si w gen kesyon sou benefis ou yo, rele Sèvis pou Manm yo nan 1-855-355-9800. Enfòmasyon sou benefis nou bay yo se yon rezime kout, se pa yon deskripsyon konplè benefis yo.

Gen dwa gen limitasyon, kopeman, ak restriksyon. Benefis yo, lis medikaman an, rezo famasi a, prim nan ak/oswa kopeman yo/ko-asirans la gen dwa chanje.