Jwenn Yon Doktè, Yon Medikaman, Yon Famasi, oswa yon Founisè Transpò

Sèvi avèk lyen ki pi ba a pou jwenn yon doktè, yon lopital, oswa yon lòt founisè k ap patisipe nan Prestige Health Choice.

Jwenn swen ou bezwen yo

Lis founisè pou enprime

Drug formularies

Transpò

Transpò ijan

Pou transpò ijan, rele 911.

Transpò ki pa ijan

Pou transpò ki pa ijan, rele founisè transpò nou an nan 1-855-371-3968. Si w gen kesyon, rele Sèvis pou Patisipan yo nan 1-855-355-9800.

Kounye a, ou ka jere transpò ou pi fasil: pòtay Entènèt MTM Link!

  1. Ale sou https://mtm.mtmlink.net apati nenpòt navigatè Entènèt sou òdinatè w oswa sou aparèy mobil ou
  2. Enskri ak yon adrès imèl
  3. Konekte epi kòmanse!

    Ou bezwen nou ede w?

    Si w gen kesyon, tanpri rele Sèvis pou Patisipan yo nan 1-855-355-9800. Tanpri rele Sèvis pou Patisipan yo si: 

    • Ou gen yon kesyon sou kijan pou w sèvi avèk lis founisè nou yo.
    • Ou vle plis enfòmasyon sou founisè nou yo, tankou paregzanp:
     • Edikasyon yon founisè.
     • Fòmasyon medikal yon founisè.
     • Ras oswa etnisite yon founisè.

    Nou mete lis founisè anliy nou an ajou chak jou, depi nan lendi rive nan vandredi.