Jwenn Yon Doktè, Yon Medikaman, Yon Famasi, oswa yon Founisè Transpò

Sèvi avèk lyen ki pi ba a pou jwenn yon doktè, yon lopital, oswa yon lòt founisè k ap patisipe nan Prestige Health Choice.

Jwenn swen ou bezwen yo

Lis founisè pou enprime

Drug formularies

Transpò

Transpò ijan

Pou transpò ijan, rele 911.

Transpò ki pa ijan

Pou transpò nan sitiyasyon ki pa ijan, rele konpayi transpò nou an nan 1-855-371-3968. Se pou w konnen konpayi transpò nou an gendwa itilize sèvis kote plizyè moun itilize menm machin nan, tankou Lyft oswa Uber, pou satisfè bezwen w yo nan domèn transpò. Si w gen kesyon, rele ekip sèvis pou manm yo nan nimewo gratis 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

Yon fason ou ka jere transpò w pi fasil se itilize: MTM Link! (sa ouvri yon lòt fenèt)

  1. Ale sou https://mtm.mtmlink.net (sa ouvri yon lòt fenèt) sou nenpòt navigatè Entènèt
  2. Anrejistre ak yon adrès imèl.
  3. Konekte epi kòmanse!

    Ou bezwen nou ede w?

    Si w gen kesyon, tanpri rele Sèvis pou Patisipan yo nan 1-855-355-9800. Tanpri rele Sèvis pou Patisipan yo si: 

    • Ou gen yon kesyon sou kijan pou w sèvi avèk lis founisè nou yo.
    • Ou vle plis enfòmasyon sou founisè nou yo, tankou paregzanp:
     • Edikasyon yon founisè.
     • Fòmasyon medikal yon founisè.
     • Ras oswa etnisite yon founisè.

    Nou mete lis founisè anliy nou an ajou chak jou, depi nan lendi rive nan vandredi.