Jwenn Swen

Èske w konnen kiyès pou w rele oswa kisa ou bezwen pou kapab jwenn swen? AmeriHealth Caritas Florida vle pou l fasil pou jwenn swen pou w ka rete an sante.

Manm AmeriHealth Caritas Florida ka jwenn swen nan mwen pwofesyonèl lasante oswa nan lopital.

  • Pwofesyonèl lasante ak lopital yo dwe fè pati rezo apwouve ki sou kontra avèk nou.
  • Itilize ànyè pwofesyonèl lasante an pou jwenn yon pwofesyonèl lasante oswa yon lopital.
  • Si ou pa wè pwofesyonèl ou bezwen an, rele Sèvis Manm lan gratis nan 1-855-355-9800. N ap jwenn yon pwofesyonèl lasante pou ou.

AmeriHealth Caritas Florida pral peye pou swen ki apwouve. Si AmeriHealth Caritas Florida pa apwouve swen ou, ou ka oblije peye pou swen an.

Si ou bezwen èd oswa ou gen nenpòt kesyon, rele Sèvis Manm lan nan 1-855-355-9800.