Patisipan yo

Yon nouvo non. Menm bèl plan sante a.
Paske bay swen se baz travay nou.

Nan dat 1ye jiyè 2021, Prestige Health Choice ap chanje non l e l ap vin AmeriHealth Caritas Florida. Anyen pap chanje nan prestasyon w yo, nan sèvis ou yo ni nan pwofesyonèl ak etablisman sante ou te ka jwenn yo, tankou lopital. Se non nou sèlman k ap chanje.

Apati 1ye jiyè 2021, nouvo sit la se pral www.amerihealthcaritasfl.com. Tanpri anrejistre adrès sit sa a pou w ka konsilte l pi devan. Si w konn itilize aplikasyon mobil nou an, tanpri telechaje AHC Mobile nan boutik aplikasyon w. Ou ka gen pou peye kòb konpayi telefòn selilè a mande pou sèvi ak done Entènèt oswa pou voye mesaj tèks.

Si w gen kesyon, tanpri rele ekip sèvis pou manm yo nan 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856) oswa ekip sèvis pou pwofesyonèl sante yo nan 1-800-617-5727.

N ap pran devan nan swen bon kalite

Prestige Health Choice kontan genyen w kòm patisipan. Nou vle ba ou yon plan swen sante ki fasil pou itilize ak konprann. Seksyon sa a nan sit nou an se pou patisipan nou yo sèlman.

Resous sou zafè lasante Healthwise: gade bibliyotèk sou lasante nou an ak lòt resous itil.

Konekte sou pòtay patisipan an pou wè yon istorik swen ou resevwa yo, benefis ou, ak plis bagay toujou.

Sèvi avèk navigasyon an agòch ou pou ede w jwenn sa w bezwen an. Si w bezwen èd oswa si ou gen kesyon, rele Sèvis pou Patisipan yo nan Prestige Health Choice nan 1-855-355-9800.

Konfidansyalite w enpòtan pou nou. Tanpri li oswa enprime yon kopi Avi sou Pratik Konfidansyalite yo (PDF).