Patisipan yo

Yon nouvo non. Menm bèl plan sante a.
Paske bay swen se baz travay nou.

Kounye a, Prestige Health Choice rele AmeriHealth Caritas Florida. Anyen pa chanje nan prestasyon w yo, nan sèvis ou yo ni nan pwofesyonèl ak etablisman sante ou ka jwenn yo, tankou lopital. Se non nou sèlman ki chanje

Tanpri anrejistre sit sa a, website www.amerihealthcaritasfl.com. Si w konn itilize aplikasyon mobil nou an, tanpri telechaje AHC Mobile nan boutik aplikasyon w. Ou ka gen pou peye kòb konpayi telefòn selilè a mande pou sèvi ak done Entènèt oswa pou voye mesaj tèks.

Si w gen kesyon, tanpri rele ekip sèvis pou manm yo nan 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856) oswa ekip sèvis pou pwofesyonèl sante yo nan 1-800-617-5727.

N ap pran devan nan swen bon kalite

AmeriHealth Caritas Florida kontan genyen w kòm patisipan. Nou vle ba ou yon plan swen sante ki fasil pou itilize ak konprann. Seksyon sa a nan sit nou an se pou patisipan nou yo sèlman.

GETTING REPLACED BY KRAMES ON DEMAND.

Konekte sou pòtay patisipan an pou wè yon istorik swen ou resevwa yo, benefis ou, ak plis bagay toujou.

Sèvi avèk navigasyon an agòch ou pou ede w jwenn sa w bezwen an. Si w bezwen èd oswa si ou gen kesyon, rele Sèvis pou Patisipan yo nan AmeriHealth Caritas Florida nan 1-855-355-9800.

Konfidansyalite w enpòtan pou nou. Tanpri li oswa enprime yon kopi Avi sou Pratik Konfidansyalite yo (PDF).